W czasach zamętu światopoglądowego,  promowania ideologii feminizmu szczególnie spod znaku gender studie, człowiek potrzebuje pogłębionej refleksji nad istotą kobiety. Dlatego proponujemy rozważania nad geniuszem kobiety.  Tytuł konferencji zaczerpnięto z „Listu do kobiet” Jana Pawła II z roku 1995. Inspiruje on do otwarcia się na rozumienie tożsamości człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem tajemnicy kobiety.

Kościół traktuje kino jako pożyteczne narzędzie, dzięki któremu można upowszechniać wartości humanistyczne i religijne, przyczyniając się tym samym do kształtowania dojrzałych ludzkich osobowości. 

Kino, jako forma sztuki, dostarcza człowiekowi głębokich przeżyć. Uchwycona i utrwalona przez reżysera w obrazie filmowym sytuacja życiowa,  zinterpretowana, przełożona na język symbolu i poezji, może wnieść bardzo wartościowy wkład w ciągły proces poznawczy. Poprzez odbiór dzieła filmowego człowiek poszerza swą wiedzę, zarówno o otaczającym go świecie, jak i – co najważniejsze – o swojej wewnętrznej rzeczywistości. Świat przedstawiony w dobrym obrazie filmowym ma również moc wzbudzić w widzu  tęsknotę za ideałem.

Wydarzenie, jakim będzie niniejsza konferencja naukowa należy do projektu interdyscyplinarnego „Wiara – Kultura – Film”, na bazie którego poszukujemy sensu  życia w różnych jego aspektach.

Interdyscyplinarny charakter konferencji oferuje pracownikom nauki i studentom możliwość dzielenia się wynikami swoich badań w ramach  sesji tematycznych, które zostaną utworzone po nadesłaniu przez uczestników konferencji tematów swych  wystąpień.