Patronat Honorowy

Regulamin Przyznawania Patronatu Honorowego
EWTN Polska Telewizja Wiernych Widzów

Zasady obejmowania patronatem honorowym przez
EWTN Polska – Telewizja Wiernych Widzów

 1. Objęcie patronatem honorowym przez EWTN Polska – Telewizja Wiernych Widzów, zwanego dalej „EWTN” są wyróżnieniami honorowymi podkreślającymi szczególny charakter imprez, publikacji lub wydarzeń o dużym znaczeniu dla promocji wartości katolickiej oraz rozwoju wiary katolickiej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Patronat honorowy EWTN lub uczestnictwo EWTN w komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia mogą być przyznane wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne, a także tym, które wpisują się w tematykę zadań realizowanych przez EWTN, a ich realizacja służy ewangelizację i są zgodnie z statutem Fundacja Vide et Crede im. św. Jana Pawła II podmiotem prawnym EWTN Polska.
 3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat lub uczestnictwo w komitecie honorowym są przyznawane każdorazowo na jedną edycję, jednak nie dłużej niż na okres jednego roku. Wyjątek stanowią patronaty przyznane na publikację, które są przyznawane na jedno wydanie. Każde kolejne wznowienie wiąże się z koniecznością ponownego wystąpienia przez organizatora wydarzenia lub przedsięwzięcia, zwanego dalej „Organizatorem”, o przyznanie patronatu.
 4. Decyzja EWTN w sprawie objęcia patronatem honorowym lub udziału w komitecie honorowym ma charakter uznaniowy.
 5. Dyrekcja EWTN może odmówić objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym lub przystąpienia do komitetu honorowego bez podania przyczyny.
 6. Objęcie przez Dyrekcja EWTN patronatem honorowym lub udział członków EWTN w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego udzielonego Organizatorowi przez EWTN
 7. Fakt przyznania patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym nie może być wykorzystany do celów komercyjnych lub marketingowych.
 8. Informacja o przyznaniu przez EWTN patronatu honorowego lub udział EWTN
  w komitecie honorowym, jak również informacja o odebraniu wyróżnień honorowych jest zamieszczana na stronie internetowej: ewtn.pl

Procedura obejmowania patronatem honorowym lub udziału
EWTN Polska – Telewizja Wiernych Widzów

 

 1. Organizator występuje z wnioskiem o objęcie patronatem honorowym lub udział EWTN w komitecie honorowym, zwanym dalej „Wnioskiem”. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Organizator ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.
 3. Wzór Wniosek Patronatu EWTN jest dostępny na stronie internetowej: ewtn.pl oraz w Kancelarii Telewizji EWTN Polska – Telewizja Wiernych Widzów.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy przesłać pocztą na adres:

EWTN Polska | Telewizja Wiekuistego Słowa
Fundacja Vide et Crede im. św. Jana Pawła II
ul. Kanonia 9
50-328 Wrocław

 1. Prawidłowo wypełniony wniosek o objęcie patronatem honorowym lub udział EWTN
  w komitecie honorowym powinien być złożony nie później niż na dwa miesiące przed dniem,
  w którym jest planowane przedsięwzięcie. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Kancelarii Telewizji.
 2. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program wydarzenia lub przedsięwzięcia lub jego regulamin oraz informacje o źródłach finansowania wydarzenia lub przedsięwzięcia i sponsorach.
 4. Biuro EWTN Polska prowadzi rejestr wniosków o objęcie honorowym patronatem oraz udział EWTN Polska w komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, i przekazuje go do zamieszczenia na stronie internetowej: www.ewtn.pl.
 5. Biuro EWTN dokonuje oceny formalnej i wstępnej oceny merytorycznej wniosków.
 6. Biuro EWTN może zwrócić się do Organizatora o uzupełnienie braków złożonego wniosku. Organizator ma 7 dni na uzupełnienie braków od dnia otrzymania wezwania, w razie nieuzupełnienia braków w wyznaczonym terminie pozostawia się wniosek bez rozpoznania.
 7. Biuro EWTN zwraca się o wydanie opinii merytorycznej do właściwej komórki organizacyjnej Fundacji lub jednostki podległej Fundacji w sprawie zasadności objęcia patronatem honorowym lub udziału EWTN w komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia.
 8. Biuro EWTN zwraca się o wydanie opinii do biura prasy i promocji Fundacji w sprawie zasadności objęcia patronatem honorowym lub udziału EWTN w komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia.
 9. Właściwa komórka organizacyjna Telewizja EWTN Polska może zwrócić się do Organizatora
  o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, a także przedstawić organizatorowi warunki, po spełnieniu, których możliwe byłoby objęcie patronatem honorowym lub udział EWTN w komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia.
 10. Biuro EWTN, po zakończeniu procedowania wniosku, przedstawia do akceptacji Dyrekcja rekomendację, co do zasadności objęcia patronatem honorowym lub udziału EWTN w komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia.objęciu (odmowie objęcia) przez EWTN patronatem honorowym lub udziale (odmowie udziału) EWTN w komitecie honorowym organizator zostanie powiadomiony w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wykaz przyznanych patronatów oraz udział EWTN w komitetach honorowych są zamieszczane na stronie internetowej: www.ewtn.pl
 11. Odmowa udzielenia patronatu honorowego lub przystąpienia do komitetu honorowego jest ostateczna. Organizatorowi nie przysługuje tryb odwoławczy.

 Warunki związane z realizacją patronatu honorowego lub udziałem
EWTN Polska – Telewizja Wiernych Widzów

 1. W przypadku objęcia patronatem honorowym przez EWTN lub zgody EWTN na udział w komitecie honorowym organizator jest zobowiązany do umieszczania we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją wydarzenia lub przedsięwzięcia informacji o tym fakcie oraz (w miarę możliwości) logo EWTN Polska, które zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Organizatora we wniosku.
 2. Rozmiar logotypu Telewizji EWTN Polska zamieszczany na materiałach promocyjnych i informacyjnych nie może być mniejszy niż logotyp Organizatora.
 3. Organizator może upubliczniać informację o patronacie honorowym lub udziale w komitecie honorowym EWTN z chwilą otrzymania pisemnej odpowiedzi. Niedostosowanie się do tego warunku może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 4. Objęcie patronatem honorowym przez EWTN lub udział EWTN w komitecie honorowym wiąże się z obowiązkiem złożenia przez organizatora sprawozdania z przebiegu wydarzenia lub przedsięwzięcia. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
 5. Sprawozdanie powinno być przesłane w terminie 30 dni od dnia zakończenia wydarzenia pocztą (liczy się data stempla) na adres:

EWTN Polska | Telewizja Wiekuistego Słowa
Fundacja Vide et Crede im. św. Jana Pawła II
ul. Kanonia 9
50-328 Wrocław

oraz drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: patronat@ewtn.pl

 1. Sprawozdanie powinno w szczególności zawierać relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim wycinki prasowe, druki, foldery, plakaty. Wybrane, najciekawsze materiały mogą zostać opublikowane na stronie internetowej: ewtn.pl
 2. W przypadku, gdy Organizator nie przyśle sprawozdania w terminie o którym mowa w ust. 5, bez podania istotnej przyczyny opóźnienia, jego kolejny wniosek o przyznanie wyróżnienia honorowego może zostać pozostawiony bez rozpoznania.

Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja
EWTN Polska – Telewizja Wiernych Widzów 

 1. W uzasadnionych sytuacjach, a w szczególności naruszenia przepisów regulaminu, EWTN może, na wniosek Dyrekcja EWTN Polska zmienić decyzję o przyznaniu patronatu bądź udziale w komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia. O odebraniu patronatu honorowego lub rezygnacji EWTN z udziału w komitecie honorowym Organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej lub elektronicznej.
 2. Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja EWTN z udziału w komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia nakłada na Organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania przyznanego wyróżnienia honorowego w tym rezygnacji z używania logo EWTN Polska.
 3. Honorowy patronat EWTN lub udział EWTN w komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia nie uprawnia Organizatora przedsięwzięcia do uprzywilejowanego traktowania, ani do żądania uprzywilejowanego traktowania w relacjach z EWTN Polska ani administracją publiczną ani z partnerami EWTN zagraniczną, w szczególności w sprawach z zakresu zamówień publicznych. Niestosowanie się do tych ograniczeń będzie skutkować odebraniem honorowego patronatu EWTN lub rezygnacją EWTN z udziału w komitecie honorowym z winy Organizatora.
EWTN Polska

FREE
VIEW