fot. Organizatorzy Kongresu SACRIS

Uczestnicy Kongresu SACRIS wyrazili przekonanie, że troska o zbawienie jest nadrzędną wartością i zadaniem wierzących, którzy są odpowiedzialni za potrzeby materialne wspólnoty Kościoła – powiedział Family News Service Krzysztof Zuba, Delegat Stanowy, lider Rycerzy Kolumba w Polsce, jeden z prelegentów pierwszej edycji Kongresu SACRIS – Dobra Kościoła (Troska i Odpowiedzialność).

Kongres SACRIS odbył się w dniach 20-21 października w Zespole Katedralnym we Fromborku – Muzeum Pomnika Historii. Jego celem było zapoczątkowanie procesu profesjonalnego wsparcia osób zaangażowanych w rozwijanie dóbr Kościoła, ale też podkreślenie, że te dobra są jedynie narzędziami w realizacji nadrzędnego celu jakim jest zbawienie.

Jednym z kluczowych punktów programu było uroczyste podpisanie Karty Kongresu. Jej sygnatariusze zobowiązali się m.in. do propagowania wartości duchowych jako najważniejszych, przy jednoczesnym właściwym korzystaniu z dóbr materialnych.

Krzysztof Zuba przypomniał, że dobra materialne, choć są tylko narzędziami w Kościele, pozwalają realizować powierzone mu zadania. Zaznaczył, że m.in. o pomocy materialnej i wrażliwości na potrzeby innych mówi piąte przykazanie kościelne, na mocy którego „każdy z nas jest współodpowiedzialny nie tylko za swoje zbawienie, ale też za Kościół”.

Podczas dwóch dni Kongresu odbyły się 2 główne debaty oraz 12 debat tematycznych. W roli uczestników debat i moderatorów wzięło udział 70 osób, przedstawicieli duchowieństwa, osób konsekrowanych i osób świeckich, dzielących się bogatym doświadczeniem i różnymi punktami widzenia. „Bardzo ważne jest szukanie drogi dojścia do celu, którym jest zbawienie. Mimo że drogi do niego bywają różne, jest wiele płaszczyzn wspólnych” – stwierdził Zuba.

 „Wielkim zaszczytem dla nas jest to, że często Rycerze Kolumba nazywani są +prawym ramieniem Kościoła+ lub +prawym ramieniem proboszcza+. To pokazuje jaka powinna być rola Rycerza, ale i wszystkich świeckich – wspieranie i współodpowiedzialność za Kościół” – zaznaczył Krzysztof Zuba.

„Poprzez modlitwę i działania charytatywne jako Rycerze Kolumba staramy się wzrastać w wierze. Naszą rolą, jak i rolą wszystkich świeckich w Kościele jest wspieranie i współodpowiedzialność za Kościół. Wiara przejawiająca się w uczynkach to coś, co identyfikuje Rycerzy Kolumba i pięknie wpisuje się w ideę kongresu SACRIS” – podsumował Delegat Stanowy.

Kongres SACRIS został zorganizowany w kontekście przyszłorocznych jubileuszy urodzin i śmierci Mikołaja Kopernika, związanego z Fromborkiem. Organizatorem wydarzenia jest Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa (PSWE) przy współudziale Apella S.A. Abp Józef Górzyński, metropolita warmiński, udzielił patronatu honorowego.

Family News Service

Strona Kongresu: sacris.pl

Sacris.pl fot Roman Jocher