Szopka w stylu włoskim przy kościele św. Katarzyny, s. Amata J. Nowaszewska CSFN

Ewangelia Łk 2,16-21

PL https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2023-01-01/Ewangelia

Rozważanie do pobrania wraz ze zdjęciami:

https://www.academia.edu/94017537/Podobie%C5%84stwa_i_r%C3%B3%C5%BCnice_mi%C4%99dzy_postaw%C4%85_Maryi_i_pasterzy?source=swp_share

Tekst: Ks. Paweł Rytel-Andrianik

1.  Słowo wstępu

Zarówno pasterze, jak i Maryja byli pierwszymi przy Jezusie po Jego narodzinach. W ich postawach widzimy pewne podobieństwa, ale też i różnice. Postawy te nie wykluczają się, ale wzajemnie się uzupełniają.

2.  Słowa klucze

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem

Tu właśnie widzimy podobieństwo postawy pasterzy do postawy Maryi. Gdy tylko Anioł powiedział im o narodzinach Mesjasza, pospiesznie poszli do Betlejem. Podobnie zareagowała Maryja, na wiadomość od Anioła, że Elżbieta spodziewa się syna; poszła do niej z pośpiechem. Gdy przychodzi na świat dziecko, i Maryja, i pasterze chcą być blisko i pomóc.

[Pasterze] opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

Tu widzimy różne podejście do sytuacji. Pasterze rozpowiadali innym to, co słyszeli i widzieli. Dzięki temu inni się dowiedzieli i mogli przyjść do Jezusa. Maryja tymczasem rozważała to wszystko, co się działo, w głębi swego serca. Grecki oryginał używa tutaj dwa czasowniki: „syntereo” i „symballo”. „Syntereo” oznacza zachowywać, strzec czegoś. „Symballo” odnosi się do naradzania się, rozważania czegoś. Maryja zatrzymywała w pamięci różne wydarzenia i starała się zobaczyć ich sens w Bożym świetle. Zarówno postawa pasterzy, jak i Maryi jest dobra. Jest dostosowana do ich sytuacji życiowej i jest odpowiedzią na Boże wezwanie.

3.  Dziś

Każdy z nas ma jakąś rolę do spełnienia i różne mamy zadania w życiu. Może mi być czasem bliżej do postawy Maryi lub do postawy pasterzy. Nasza odpowiedź na Boże zaproszenie nie będzie zawsze jednakowa. Różne zachowania wzajemnie się uzupełniają. Ważne jest, byśmy mieli postawę ewangeliczną i starali się spełniać wolę Bożą.