Sklep internetowy ewtn.pl/sklep jest prowadzony przez: VCmedia Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, działa w imieniu Fundacji Vide et Crede im. św. Jana Pawła II nadawcy Telewizji Wiekuistego Słowa EWTN Polska. FVCmedia Sp. z o.o  jest wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS0000532041, NIP: 8943058218, REGON 360094930.  Regulamin do pobrania | Formularz do pobrania

§1 Definicje | Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie

Art. 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Operator sklepu – VCmedia Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, działa w imieniu Fundacji Vide et Crede im. św. Jana Pawła II nadawcy Telewizji Wiekuistego Słowa EWTN Polska.
 2. Klient / Konsument– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia lub zakupów w Sklepie Internetowym Telewizja EWTN Polska w domenie ewtn.pl/sklep lub sklep.ewtn.pl dalej nazywana „Klientem” zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego zamieszczono pod domeną ewtn.pl/sklep bądź sklep.ewtn.pl;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://ewtn.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego sklep.ewtn.pl lub ewtn.pl/sklep, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy 
VCMEDIA Sp. z o.o.
ul. Eluarda 2
54-019 Wrocław
 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 10. strong>Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§2 Postanowienia ogólne

Art. 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego pod domeną sklep.ewtn.pl lub ewtn.pl/sklep, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym oraz dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania płatności przez Klienta ceny zamówionych produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Art. 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Art. 4. Sklep internetowy, działający pod https://ewtn.pl/, obsługiwany jest przez 
VCMEDIA Sp. z o.o. (operatora Fundacji Vide et Crede)
ul. Eluarda 2
54-019 Wrocław
Art. 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

Art. 6. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 2. Minimalna rozdzielczość ekranu 800×600 pikseli.
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Art. 7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
Art. 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa VCMEDIA Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego w stosunku do osób, które nie ukończyły 18 lat a także do osób pełnoletnich. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
Art. 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://ewtn.pl/sklep/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§3 Informacje o produktach

Art. 10. Informacje o Towarach czy o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Art. 11. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad.

 1. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego ewtn.pl zawierają:
  – podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  – nie zawierają kosztów dostawy.

Art. 12. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
Art. 13. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży ( faktura / paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

§4 Informacje o produktach

Art. 14. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu lub przy zakupie.
 2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Art. 15. VCMEDIA Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez VCMEDIA Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię VCMEDIA Sp. z o.o. i/lub Fundacji Vide et Crede lub/i EWTN Polska
 4. złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

Art. 16. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody VCMEDIA Sp. z o.o. O taką zgodę, Klient może się ubiegać drogą mailową, wysyłając stosowną korespondencję na adres: sklep@ewtn.pl
Art. 17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

Art. 18. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 1. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
 2. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 20 dni.
 3. Towar (produkty) objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedającego wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest:
 • a) Paragon lub faktura VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia;
 • b) informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Art. 19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
Art. 20. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla VCMEDIA Sp. z o.o.,
 6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

§5 Realizacja zamówienia

Art. 21. Z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktu. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie internetowym.
Art. 22. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
Art. 23. Sprzedający ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

 • złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
- złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu

Art. 24. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
Art. 25. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedającego wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, to jest:

 1. paragonem lub fakturą VAT jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia;
 2. informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Art. 26. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
Art. 27. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 14 dni.
Art. 28. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi:

 1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

Art. 29. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 6 regulaminu.
Art. 30. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego), Sprzedający może anulować zamówienie w całości.
Art. 31. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Art. 32. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z VCMEDIA Sp. z o.o., Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Art. 33. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją, że zamówienie zostało przyjęte oraz pod jakim numerem jest rejestrowany, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
Art. 34. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
Art. 35. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§6 Zasady płatności | Ceny i metody płatności

Art. 36. Należność za zakupione produkty oraz koszty dostarczenia mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

 1. gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia zakupionego produktu przez dostawcę,
 2. przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego,
 3. kartą płatniczą – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu internetowego, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość.
 4. gotówką w przypadku odbioru osobistego produktu w siedzibie Fundacji Vide et Crede przy ul. Kanonia 9 we Wrocławiu.*Odbiór osobisty w Punkcie Odbioru EWTN Polska przy ul. Kanonia 9 we Wrocławiu. Aby upewnić się, że przesyłka czeka na Państwa w punkcie odbioru, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 71 34 77 333 


Art. 37. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

 1. imię i nazwisko albo firmę Klienta (jeżeli jest osobą prawną zgodnie z niniejszym Regulaminem.),
 2. numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).
  SKOK im. F. STEFCZYKA
  PLN 13 7999 9995 0652 4682 1704 0001

Art. 38. Sprzedający umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu płatności eleketronicznych.

 1. W przypadku gdy Sprzedający wprowadzi możliwość dostawy zamówionego produktu za pośrednictwem Poczty Polskiej, wówczas możliwa będzie również płatność za pobraniem za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży produktów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za zakupiony produkt oraz Kosztów jego dostarczenia.

§7 Dostawa

Art. 39. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
Art. 40. Koszty i forma dostawy zapisane są w dziale Wysyłka. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
Art. 41. Termin realizacji dostawy wynosi:

 1. Termin realizacji zamówienia jest zależny o wyboru sposobu dostawy, jednakże wysyłka jest realizowana 2 razy w tygodniu, w każdy Wtorek i Piątek. Dokładna informacja o terminie realizacji będzie widoczna podczas procesu zamawiania.

Art. 42. Jako czas realizacji dostawy przyjmujemy tylko dni robocze. Czas wysyłki rozumie się jako moment wysłania paczki z magazynu do Klienta. Łączny czas dostawy to czas realizacji zamówienia + czas dostarczenia paczki przez kuriera.

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia paragonu lub faktury VAT.

§8 Warunki reklamacji

Art. 43. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedającego.

 1. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedającego i opisem reklamacji (wzór formularza reklamacji znajduje się tutaj)

Art. 44. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Art. 45. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego produktu.
Art. 46. Jeżeli po otrzymaniu towaru znajdą Państwo w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, proszę odesłać go przesyłką pocztową pod adresem na stronie https://ewtn.pl/.

 1. Sklep EWTN Polska nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 2. Zwrot kwoty za towar reklamowany, sklep zwraca przelewem na wskazane konto, natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 3. Zwrot towaru musi nastąpić wraz paragonem lub fakturą w oryginale.

§9 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Art. 47. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:
VCMEDIA Sp. z o.o.
ul. Kanonia 9 / -1
50-328 Wrocław

Art. 48. Konsument czy Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

 1. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu) wraz z pismem,
 2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

Art. 49. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w art. 43 powyżej.

 1. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Sprzedający zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 10 regulaminu.
 2. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 3. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy wysyłając go na adres:
  VCMEDIA Sp. z o.o.
  ul. Kanonia 9 / -1
  50-328 Wrocław

Art. 50. Jeżeli po otrzymaniu towaru znajdą Państwo w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, proszę odesłać go przesyłką pocztową pod adresem na stronie https://ewtn.pl/.

 1. Sklep EWTN Polska nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 2. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca przelewem na wskazane konto, natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

§10 Zwrot należności Klientom

Art. 51. Sprzedający dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu zwrotu towaru i/lub rozważenia zasadności reklamacji, w przypadku:

 1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
 3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

Art.52. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
 • z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej
 • przy odbiorze u kuriera lub na poczcie

Art. 53. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedającemu numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedającemu takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§11 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Art. 54. VCMEDIA Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Art. 55. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić VCMEDIA Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Art. 56. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: VCmedia sp. z o.o. ul. Kanonia 9/ -1, 50-328 Wrocław lub mailowo pod adres: sklep@ewtn.pl.
Art. 57. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Art. 58. VCMEDIA Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 45 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§12 Ochrona danych osobowych

Art.59. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
Art. 60. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
Art. 61. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 2. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§13 Postanowienia końcowe

Art. 62. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Art. 63. Sprzedający dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością jego modernizacji lub rozbudowy.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 9 regulaminu.

Art. 64. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
Art. 65. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
Art. 66. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
Art. 67. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
Art. 68. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (www.ewtn.pl).

 1. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania Sklepu Internetowego
 2. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu Internetowego prosimy przesyłać na adres: sklep@ewtn.pl

Regulamin do pobrania | Formularz do pobrania

 

 

EWTN Polska

FREE
VIEW