Pomódl się za nas

Ewangelizacja przez TV to także walka duchowa, bez Twojej modlitwy będziemy słabsi.

Modlitwa Matki Angeliki
Boże, Panie nieba i ziemi,
To Ty sam zdziałałeś wszystko, co uczyniliśmy.
Niech katolicka Sieć Telewizji EWTN
będzie naszym hołdem za piękno Twojego Kościoła.
Niech Twój Syn, Wieczne Słowo,
będzie uwielbiony przez to wielkie dzieło Twoich rąk.
Błogosław, Panie, wszystkim programom, emitowanym z naszego studia.
Niech Twoje Słowo, wychodzące od Ciebie, Nasz Ojcze, dotknie każdego serca, które słucha i ogląda naszą sieć.
Niech Twój Duch działa swobodnie przez każdego występującego, który głosi Twoją prawdę i Twój Kościół.
Obdarz tę sieć mocą inspirowania ludzi – by budowali swoją świętość,
gorliwością – by rozszerzali naukę Twojego Kościoła,
odwagą – by zachowywali sprawiedliwość i prawa osoby ludzkiej
oraz cierpliwością – by działali pomimo przeciwności i prześladowań.
Niech Twoje Ojcowskie błogosławieństwo zawsze na nas spoczywa. Amen
15 sierpnia 1981